Jump to content
Sign in to follow this  
Arnold

Personaaltreeneri lisakutse dokumentide vastuvõtt käib!

Recommended Posts

Eesti Personaaltreenerite Liit kuulutab välja avalduste vastuvõtmise personaaltreeneri lisakutse taotlemiseks ja kutseeksami sooritamiseks.

Personaaltreeneri lisakutset saavad taotleda treenerid, kellel on EOK poolt omistatud ja kehtib, mistahes spordiala treeneri 5. või kõrgem kutsetase.

Kutse taotlemisel palume esitada EOK personaaltreenerite kutsekomisjonile e-maili teel info@eptl.ee või posti teel aadressile Telliskivi 51, 10611 Tallinn järgmised dokumendid või dokumentide koopiad hiljemalt 28. oktoobriks 2015.

Nõutavad dokumendid

1. treenerikutse taotlemise avaldus (avalduse vorm)

2. vormikohane CV (vorm)

3. koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)

4. koopiad personaaltreenerite koolitust tõendavatest dokumentidest

5. koopia põhialal kehtivast kutsetunnistusest

6. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

Kutsekomisjoni otsuse eksamile lubamise kohta saadetakse pärast 9. novembrit (k.a.).

Teooria eksam ja praktiline eksam toimub ajavahemikul 28-29. novembril 2015 (täpse aja ja koha teatame täiendavalt). Praktiliste oskuste eksamile lubatakse eksamineeritav pärast teooria testi edukat sooritamist.

Kutse andmise tasu 45.00€ palume tasuda Eesti Personaaltreenerite Liidu arveldusarvele, IBAN: EE627700771001298072 (LHV Pank).

Järgmine võimalus dokumentide esitamiseks personaaltreeneri kutse saamiseks on 2016.a. kevadel.

*Alates 21.11.2013 kehtivad uued treenerite kutsestandardid ja kutse andmise kord.

Tutvu EOK Personaaltreenerite Kutsekomisjoniga

Eesti Personaaltreenerite Liit

www.eptl.ee

Taimi Ainjärv

EPTL peasekretär

Mob. +3725039159

e-mail taimi.ainjarv@eptl.ee

www.eptl.ee

Share this post


Link to post
Share on other sites
PERSONAALTREENERI AMETI KIRJELDUS


1. Kliendi toitumise, treeningharjumuste ja eluviisi hindamine


1) kliendiga kontakti loomine ja tema soovide välja selgitamine;


2) kliendi küsitlemine eluviisi ja emotsionaalne seisundi kaardistamine, kasutades


sobivaid meetodeid;


3) andmete kogumine kliendi kehalise seisukorra kohta, kasutades sobivaid teste ja


mõõtmisi (näit kehaliste võimete testid ja kehakoostise mõõtmine jm);


4) kogutud andmete analüüsimine ja kliendi kehaliste võimaluste väljaselgitamine;


5) vajadusel soovitab kliendil pöörduda teiste spetsialistide (näit arst, füsioterapeut,


toitumisnõustaja või -terapeut, massöör, teine personaaltreener jt) poole.


2. Realistlike eesmärkide püstitamine ja sekkumisplaani (treening, toitumine ja elustiil)


1) hinnatavate ja realistlike eesmärkide püstitamine koos kliendiga;


2) analüüsist tuleneva ja kliendi vajadustest lähtuva tegevuskava koostamine.


3. Kliendi nõustamine elustiili muutmisel


1) kliendi juhendamine, lähtudes individuaalsetest vajadustest ja sobilike harjumuste


kujundamine;


2) kliendi ja/või vajadusel tema sotsiaalvõrgustiku liikmete nõustamine tervist


säästvate/parandavate eluviiside järgimise osas;


3) kliendi praktiline juhandamine harjutuste sooritamisel ja näidismenüü koostamisel,


kasutades sobivaid tehnikaid ja meetodeid;


4) kliendi teavitamine teabeallikatest;


5) kliendi toetamine ja innustamine valikute tegemises.


4. Sekkumisplaani mõju ja tulemuste hindamine


1) tagasiside küsimine ja selle analüüsimine;


2) vajadusel vahetestide ja mõõtmiste tegemine;


3) vajadusel treeningplaani ja toitumiskava korrigeerimine;


4) koos kliendiga nõustamistulemuste hindamine ning kokkuvõtete tegemine,


kasutades sobivaid meetodeid.


1) võtab kliendi vastu, loob kliendile turvalise ja sõbraliku keskkonna; pärast kohtumist küsib


kliendilt tagasisidet ja huvitub kliendi seisundist; selgitab kliendile järgmiste kohtumiste või


muude teenuste vajadust (näit terapeut, psühholoog, massaaz jm);


2) tutvustab kliendile osutatavaid teenuseid ja kasutatavaid treeningvahendeid, kirjeldades


teenuste sisu ja treeningvahendite otstarvet;


3) suhtleb klientidega sõbralikult lähtuvalt kutse-eetikast ning konfidentsiaalsuse


põhimõtetest; mõistab ja arvestab kultuuride mitmekesisust ja on salliv; väljendab ennast


selgelt ja arusaadavalt; lahendab delikaatselt konfliktsituatsioonid; kuulab klienti


tähelepanelikult; kasutab korrektset erialast terminoloogiat, kohandab teabe kliendile


arusaadavasse vormi ja keelde.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×