Jump to content
Archangel1

Kiivikas ja Bonsuna H&K ja vene portaalid

Recommended Posts

Óäàëèòü ÇÄÅÑÜ ìîæíî, òîêà êàê ïîòîì â ãëàçà Îòò è Àðíîëüä ñìîòðåòü áóäóò? Ïëåñòè êðóæåâà? ×åñòíî, ñíà÷àëà ÿ áûë î÷åíü çëîé, à ñåé÷àñ ïðîñòî õî÷åòñÿ ðæàòü îò òàêèõ ÍÅËÅÏÛÕ ïîòóã.

Âåäü ìèð òåñåí, è ïðî Îòòà ìîæíî âñïîìíèòü, è ïðî Ìàðåêà.. ìíîãî ÷åãî, ïðè ÷åì ñîâñåì ñâåæåíüêîãî.

joker

Õóëè òû ìîë÷èøü?

Edited by IRONBULL

Share this post


Link to post
Share on other sites
Óäàëèòü ÇÄÅÑÜ ìîæíî, òîêà êàê ïîòîì â ãëàçà Îòò è Àðíîëüä ñìîòðåòü áóäóò? Ïëåñòè êðóæåâà? ×åñòíî, ñíà÷àëà ÿ áûë î÷åíü çëîé, à ñåé÷àñ ïðîñòî õî÷åòñÿ ðæàòü îò òàêèõ ÍÅËÅÏÛÕ ïîòóã.

Âåäü ìèð òåñåí, è ïðî Îòòà ìîæíî âñïîìíèòü, è ïðî Ìàðåêà.. ìíîãî ÷åãî, ïðè ÷åì ñîâñåì ñâåæåíüêîãî.

joker

Õóëè òû ìîë÷èøü?

Mina ei rääkima vene keelt, po estonski ili po angliski pozalusta

Share this post


Link to post
Share on other sites
Krt ma näen vene keele asemel mingeid pookstave ainult. Ei suutnud sellist encodingut ka browseris leida, mis normaalselt näitaks. :D

Täpselt sama lugu :(

Share this post


Link to post
Share on other sites
Krt ma näen vene keele asemel mingeid pookstave ainult. Ei suutnud sellist encodingut ka browseris leida, mis normaalselt näitaks. :D

Windows-miski...

Midagi eriti väärtuslikku pole, üritavad rahvuslikul pinnal midagi aretada...

Vbl peaks natuke kustutama.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kui see kisa seal foorumis suuremaks läheb, siis ei ole meie alaliidul mõtet sügisel maailma meistrivõistluste jaoks raha kulutada, vaid heal juhul ainult fotograafi esindajana saata. Päris tõsiselt räägin. Elame-näeme.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kui see kisa seal foorumis suuremaks läheb, siis ei ole meie alaliidul mõtet sügisel maailma meistrivõistluste jaoks raha kulutada, vaid heal juhul ainult fotograafi esindajana saata. Päris tõsiselt räägin. Elame-näeme.

Toreda ala oleme siis valinud, hindeid ja punkte antakse mitte treenitud kehade eest vaid selle eest millised on sinu spordipoliitilised, või mis iganes vaated. Kas teile ei tundu HÄRRASED, et

ilusate silmade eest kulturismis jätkuvalt kohti saada oleks mõtetu, tširkus. Tuled võistlustelt medaliga tagasi ja ei teagi täpselt mille eest sa selle said. Kui said üldse. Kujutad endale ainult ette, et vastava sportliku vormi eest. Mulle küll tundub nii. Ja mis sellesse kisasse seal puutub siis mida suuremaks see paisub (kui paisub ikka) siis seda toredam on. Tširkuses peab ikka kõvasti häält tegama, ja plaksutama. Kulturism. Võistluskulturism oli on ja jääb tširkuseks, kes seda liiga tõsiselt võtma hakkab on ise süüdi. Säästke närve.

Edited by Bonsuna

Share this post


Link to post
Share on other sites
Toreda ala oleme siis valinud, hindeid ja punkte antakse mitte treenitud kehade eest vaid selle eest millised on sinu spordipoliitilised, või mis iganes vaated. Kas teile ei tundu HÄRRASED, et

ilusate silmade eest kulturismis jätkuvalt kohti saada oleks mõtetu, tširkus. Tuled võistlustelt medaliga tagasi ja ei teagi täpselt mille eest sa selle said. Kui said üldse. Mulle küll tundub nii. Ja mis sellesse kisasse seal puutub siis mida suuremaks see paisub (kui paisub ikka) siis seda toredam on. Tširkuses peab ikka kõvasti häält tegama, ja plaksutama. Kulturism. Võistluskulturism oli on ja jääb tširkuseks, kes seda liiga tõsiselt võtma hakkab on ise süüdi. Säästke närve.

Èç: Jõusaal

njh... :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pole hullu Imre, varsti MM Tallinnas siis saad oma medali kätte. Pea veel vastu mõni aasta. :(

Ja nuh, ma ise üritan ka seni rivis püsida. Tahaks ka VEEL korra MAAILMAMEISTRIKS tulla elus. Kui üldse kunagi siis ainuke lootus oleks see siin kodus saavutada. :D Kas pole, tširkuse reeglid ju...

Edited by Bonsuna

Share this post


Link to post
Share on other sites

Öèòàòà(Archangel1 @ 27 Aug 2008, 22:19)

tipa podjebnul))) mina ei rääkima )))

potshemu bõ net, mnogije russkie govorjat tak

àêòèâèòñêà ñîëíûøêî òû îøèáàåøñÿ!!

â Ýñòîíèè 1460000 ÷åëîâåê ,îêîëî 650000 ÷åëîâåê

ãîâîðÿò ïî ðóññêè (èëè îáùàþòñà ìåæäó ñîáîé)

åùå áîëüøå íàðîäó ïîíèìàþò ðóññêèé!!!

à âîò àíãëèñêèé âñåãî 15% îò âñåãî íàñåëåíèÿ!!

òàê ÷òî áû äèñêóñèÿ áûëà ÷åñòíîé òî ìîíà ñ ãîñòÿìè èç

Ðîññèè îáùàòñà íà ðóññêîì!!

ïî ôèëüìó(òî÷íåé ïî ìûñëè ôèëüìà)

êëîóíàäà ,äåáåëèçì!!

ùàñ ìîíà ó ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ ,ïîëó÷èë â ìîðäî

íàïèñàë çàÿâëåíèÿ â ïîëèöèþ)))))))äàæå åñëè ïåðâûé íà÷àë!!

êòî íå ïðèíåìàë ÀÑ? Ìàðåê?ïðàâäà? à çà ÷òî äèñêëàô áûë?

åñòü ñòàðàÿ ïîñëîâèöà)))

âîçüìè â ðîò 1 ðàç è ïîñòðîé 1000 ìîñòîâ,

âñþ æèçíü áóäóò íàçûâàòü âàôëåðàì ,à íå ìîòîñòðîèòåëåì!!!!!

âñÿ âàøà ïðîáëåìà ,÷òî ïîåòå ïîä ÷þæóþ äóäêó!!!ñâîèõ èäåé è ìûñëåé íîëü!!!

áîëüøèíñòâî âàñ çíàþò íå ïîíàñëûøêå,è âñå êòî ,÷òî ïðèíåìàë è òàê äàëåå!!

åñòü åùå îäíî ïîñëîâèöà !!

âîð ãðîì÷å âñåõ êðè÷èò ,äåðæè âîðà!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×