Jump to content

vitaliyafitness

Kasutajad
 • Content count

  48
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Neutraalne

About vitaliyafitness

 • Rank
  Algaja
 • Birthday 06/04/1972
 1. Kristinochka i Mikk pozdravljaju s otlichnym vystupleniem , MOLODCY!!!
 2. Team OLIMP - Oleg Anissimov, hetkevormi pildid!

  Olezka molodec, forma otlichnaja, udachi tebe!
 3. Kaido Leesmannil on täna sünnipäev!

  S Dnem Rozdenija!Vsega samogo nailuchshego v zizni i vsporte!
 4. Team OLIMP - Oleg Anissimov, hetkevormi pildid!

  Suuuuper, ty molodec,ewe chut'-chut' i ty pervyj.Zdu ot tebja novuju programmu, ewe luchshe,chem pervaja.Udachi, udachi...
 5. Fit.Camp 15-24.juuli 2016 - Otsereportaaz!

  Natusja, molodec, ty suuper zenwina!
 6. ESTONSKAJA KOMANDA PO FITNESSU - SAMAJA SILNAJA I SAMAJA LUCHSHAJA. NATALJA I OLEG UDACHI UDACHI I EWE RAZ UDACHI. MY ZA VAS BOLEEM, DO VSTRECHI V TALLINE S MEDALJAMI.
 7. PALJU ÕNNE SÜNNIPÄEVAKS, Arnold!

  Pozdravljaju s dnem rozdenija!Zelaju zdorovja,udachi, i lichnogo schastja.
 8. PALJU ÕNNE NATALIA!

  Давным-давно известно утвержденье, Что если кто родился, то всегда, В начале ночи, в день его рожденья, Hа небе загорается звезда. Так пусть твоя звезда не угасает И в этот день ещё светлей горит, Твой славный путь всё ярче освещая И жизнь твою ничто не омрачит! S DNEM ROZDENIJA MOJA DOROGAJA!
 9. ÀÍÊÅÒÀ. èìÿ.- ÂÈÒÀËÈß ÄÌÈÒÐÈÅÂÀ. äàòà ðîæ.- 4 èþíÿ 1972 ãîäà. ìåñòî æèòåëñòâà. - ÒÀËËÈÍÍ. ïðîôôåñèÿ. - ïàðèêìàõåð-âèçàæèñò. òðåíåðóþñü â ÑÏÀÐÒÅ. òðåíåð- ÍÀÒÀËÈß ÍÀÇÀÐÅÍÊÎ-ÊÈÈÂÈÊÀÑ. õîááè - ÔÎÒÎ-ÌÎÄÅËÜ. [ ÔÎÒÎÃÐÀÔ ËÅ ÄÎËÃÎ×Å ] ñïîðòèâíûå äîñòèæåíèÿ- EM 2008 áîäèôèòíåñ -163ñì. 2ìåñòî. EM 2009 áîäèôèòíåñ -163 2 ìåñòî.EKFL 2010 ABS áîäèôèòíåñ 2 ìåñòî. ß Âèòàëèÿ Äìèòðèåâà[38ëåò]ó÷àâñòâóþ â ïðîýêòå FAST TEAM,íàïðàâëåííèé íà ïîäãîòîâêó ê ×åìïèîíàòó Ìèðà ïî Êóëòóðèçìó è Áîäèôèòíåñó,êîòîðûé ïðîéäåò â 2011 ãîäó ó íàñ â Ýñòîíèè. ß áóäó ïðåäñòîâëÿòü íàìèíàöèþ áîäèôèòíåñ-163 ñì.Âïåðâèå ÿ âèøëà íà ñîðåâíîâàíèÿ 2 ãîäà íàçàä[36 ëåò].êîãäà òðåíåðîâàëàñü ó Âàëåðèÿ ×îáàíó,çà,÷òî åìó ñïàñèáî.Çà ýòîò ïåðèîä,ÿ äîáèëàñü íå òîëêî ñïîðòèâíûõ äîñòèæåíèé è êðàñèâîãî òåëà,íî è ïîëó÷èëà ìíîãî ïîëåçíîé èíôîðìàöèè è îïûòà ïî ôèòíåñó,ñïîðòèâíîìó ïèòàíèþ,äèåòàì.ïîçíàêîìëàñü ñ î÷åíü èòåðåñíûìè ëþäüìè. È ãëàâíîå ïîíÿëà,÷òî ýòîìó âèäó ñïîðòà-âñå âîçðàñòû ïîêîðè.Ïîýòîìó, ÿ ïðèãëàøàþ âñåõ æåëàþùèõ ïîïðîáîâàò ñåáÿ â íàøåì âèäå ñïîðòà. Ñåé÷àñ ÿ ïîçíàêîìëþ âàñ ñî ñâîåé ïðîãðàììîé,êîòîðóþ ñîñòàâèëà äëÿ ìåíÿ ìîÿ òðåíåð Íàòàëèÿ Íàçàðåíêî-Êèèâèêàñ.Îíà ñîñòîèò èç ïðàâèëíî ïîäîáðîííîãî ñïîðòèâíîãî ïèòàíèÿ, äèåòû è ïðîãðàììû ïî ôèòíåñó. Òðåíæåðíûé çàë ÿ ïîñåùàþ 5 ðàç â íåäåëþ ïî ñõåìå. Ïîíåäåëíèê- ñïèíà, òðèöåïñ Âòîðíèê- íîãè, êàðäèî Ñðåäà- ïëå÷è ×åòâåðã- îòäèõàþ Ïÿòíèöà- íîãè, êàðäèî Ñóááîòà- ãðóä, áèöåïñ Âîñêðåñåíèå- îòäèõ Ìîÿ äèåòà. 8.00 çàâòðàê 50 ãð. îâñÿíîé êàøè ñ 30ð.Hero80, 150ãð.éîãóðòà, êîôå, 1 âèòàìèíà. 12.00 2 çàâòðàê 200ãð. äîìàøíåãî òâîðîãà. 15.00 îáåä 150ãð.ìàêàðîí, 150ãð.ìÿñî, 200ãð.îâîùíîãî ñàëàòà, çåëåíèé ÷àé 17.00 øåéê ñ Malto6, 1÷.ë.êðåàòèíà, 1÷.ë. àðãåíèíà, 100ãð. ñîêà è 5 òàá. BCAA 18.00 òðåíåðîâêà ïîñëå òðåíåðîâêè øåéê ñ 30ãð.Mass2 è 1ñò.ë. Whey ñ âîäîé. 20.30 óæèí îìëåò èç 2 ÿèö è 1ðæàíîé õëåá ñ ñûðîì. Ïåðåä ñíîì 1òàá.ìèíåðàëîâ, 5 Bcaa, 1 omeg
×