Jump to content
IRONBULL

Dreskova Ljubov

Recommended Posts

Kuidas nad välismaa foorumites sellise asja peale ütlevadki... "I'd hit it" :D

Offseason pics:)?

Edited by jrx

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kuidas nad välismaa foorumites sellise asja peale ütlevadki... "I'd hit it" :D

Offseason pics:)?

Ìîé þííûé äðóã.. õóäîæåñòâåííûå ôîòî ñäåëàíû êàê ðàç â ìåæñåçîíüå. Äëÿ Ëþáû ðàçíèöà ìåæäó ñîðåâíîâàòåëüíûì âåñîì è âåñîì ïî æèçíè íå ïðåâûøàåò 4 êèëîãðàìì. Óëûáêà õîðîøà ê ìåñòó.

3530c4d46c56.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×